que-es-bim2

Building Information Modeling, BIM és el procés de programar, generar, construir i gestionar dades des de l’inici d’un projecte (col·laboratiu) mitjançant l’ús de tecnologies basades en un model de 3D digital enllaçades a una base de dades d’informació que cobreix tot el cicle de vida d’un edifici o infraestructura.

BIM incorpora dades físiques, ambientals, comercials, funcionals en i de cada un dels seus elements, parts i sistemes.

Podem pagar més per la construcció de projectes amb un pressupost fixat a priori?

Podem accedir a crèdit per a finançar projectes i construccions d’una forma més fàcil i lleugera?

LES 10 DIMENSIONS DE BIM

1D. PROJECTE COL·LABORATIU. LLEIS, CONTRACTACIÓ. Obligatorietat de l’ús del BIM en la Obra Pública, situació a Catalunya, Espanya, Europa i el món. Canvis en els models de contractació –IPD, Alliance– i nous requeriments.

2D. FLUXES DE TREBALL i el BIP-BIM IMPLANT PLAN. Els canvis de procediments i organitzatius que implica el BIM en els diferents nivells de treball. Obtenció de dades per un model BIM i a través d’un model BIM. Els formats .ifc i els models federats, únics, etc. Opcions d’implantació per determinar la millor decisió en quan a paràmetres econòmics, de treball i funcionalitat.

3D. EL MODEL 3D I LA “I” D’INFORMACIÓ. Estratègies d’implantació del BIM en un entorn professional. Programaris existents, plataformes vinculades, servidors necessaris, hardware de suport. Determinació dels permisos, acceptacions, aprovacions, certificacions dins el nou mapa de fluxos per gestionar un projecte.

4D. PLANIFICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ I COMPROVACIÓ DE LES COL·LISIONS QUE LA RETRASSARAN. Introducció de la dimensió del temps en la planificació d’un projecte constructiu. Programari específic per la planificació temporal, la seva constructibilitat i les ajudes per a la detecció d’interferències i incoherències.

5D. AMIDAMENTS, PRESSUPOSTOS. Capacitats actuals per a l’obtenció de pressupostos a partir de l’amidament real d’una obra. Programaris existents i interoperació entre el model BIM i els programaris de pressupostos.

6D. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT I SALUT. Vinculació d’un model BIM amb la integració de paràmetres ambientals. Vinculació d’un model BIM amb la introducció del seu pla de Seguretat i Salut.

7D. GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES I ACTIUS IMMOBILIARIS, FACILITY I ASSET MANAGEMENT. El vertader benefici d’un model BIM i el seu ús en la gestió durant la vida de la infraestructura i/o edificació.

8D. AS BUILT REAL, NIVELLS DE DETALL LOD. Fluxos de treball per aconseguir un As Built real de l’actiu construït. Requeriments d’informació i els consegüents nivells de detall i escala de treball per aconseguir-lo. Eines innovadores per fer aixecaments: làser scans, drons, realitat augmentada.

9D. LEAN CONSTRUCTION. Metodologia de treball emprada per la consecució efectiva del procés BIM dins una estructura de producció en el sector de la construcció i l’aprofitament de la seva digitalització.

10D. CONSTRUCCIÓ INDUSTRIALITZADA. Traves actuals a la productivitat del sector de la construcció. Amb la utilització de la filosofia Lean, la fi d’un entorn BIM és la millora de la productivitat en cadascuna de les fases del cicle de vida d’una construcció: la part de disseny, la d’execució i la de gestió posterior de la infraestructura o equipament. Per què la construcció industrialitzada és l’objectiu a aconseguir.

Enjoy 1- qr homework help for physics code generator this is a wonderful google sheets add-on to use for a variety of educational purposes.