El Butlletí Oficial de l’Estat de dissabte passat va publicar el Reial Decret 1515/2018, de 28 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interministerial per a la incorporació de la metodologia BIM en la contractació pública.

La Comissió, que s’adscriu al Ministeri de Foment, estarà composta per representants de diversos ministeris i es constituirà en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del seu Reial decret de creació. La seva finalitat és impulsar i garantir la coordinació de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents, en la incorporació de la metodologia BIM en la contractació pública.

BIM Academy, referents i impulsors de BIM a Espanya i Europa, disposa de serveis de formació i consultoria dissenyats específicament per satisfer les necessitats que les administracions i entitats públiques tenen a l’hora d’implantar de manera efectiva la metodologia BIM en les seves organitzacions:

  • Jornades de divulgació i sensibilització
  • Estudi d’Impacte del BIM en l’estructura d’una administració
  • BIM Audit: auditoria equips informàtics, llicències de programari, treballadors i processos
  • BIM RoadMap com a guia dels passos a seguir depenent del tipus d’ens públic
  • Pla Estratègic BIM com a recorregut a totes les actuacions a realitzar
  • Pla de Formació BIM depenent dels quadres tècnics i professionals
  • Implementació processos BIM, la introducció de la producció col·laborativa
  • Projectes Pilot que necessiten d’una urgent posada en marxa
  • Integració informàtica de visors i programes opensource
  • Pla de suport: compra centralitzada de programari i maquinari, bimetización de projectes i edificis existents, formació perfils específics …

Tots els serveis s’adapten a qualsevol de les àrees de treball dels professionals públics: administració electrònica, urbanisme, arquitectura i obra nova, Rebuild (obra existent i patrimoni històric-catalogat) o medi ambient.

Noticies relacionades